White Horse, Magic Day – Simon Stickland – Dragons Eye Filming.